ONLINE ՀՈԳԵԲԱՆ

Հոգեբան հասանելի յուրաքանչյուր վայրից

Մանիկ Հակոբյան

Հրատարակություններ

2016
Особенности смыслового аспекта этнокультурной идентичности и «образа-я» в структуре самопонимании армянской студенческой молодежи. Psychology of the 21st century: theory, practice, prospect : materials of the VI international scientific conference on February 15–16, 2016. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – 105 p. – ISBN 978-80-7526-078-9 էջ 32-37 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2015
Հայաստանում հայ էթնոսի ներկայացուցիչների ինքնագիտակցության արժեքային կառուցվածքը պայմանավորված ինքնամեկնաբանության գերիշխող տիպով: Десятая юбилейная годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) 30 ноября – 4 декабря 2015 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2015
Տիտղոսակիր էթնոսում հայ երիտասարդության ինքնագիտակցության արժեքային կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Сборник XXII Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире. Территория детства» “Тинэйджеры в пространстве гуманитарных технологий” . – С-Пб.: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. стр. 105-112 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2014
Ուսանողի սուբյեկտային ոլորտի հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը որպես Ես կոնցեպցիայի շարժընթացի գործոն բարձրագույն կրթության ենթատեքստում: Девятая годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) (3-8 декабря 2014г.): Сборник научных статей:серия:социально-гуманитарные науки.Часть 1.-Ер.:Изд.-во РАУ, 2015.-532с. Стр. Стр. 313-319 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2014
Էթնիկ ինքնությունը որպես ուսանողի Ես պատկերի արժեքային կողմի ցուցիչ: Problems of development of a personality: materials of the II international scientific conference on November 15–16, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 204 p. – ISBN 978-80-87966-72-3 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2014
Տիտղոսակիր էթնոսում հայ երիտասարդության արժեիմաստային ոլորտի ուսումնասիրություն: Ethnocultural Identity as a strategic resource of consciousness of society of globalization. Materials of the II international scientific conference on September 28-29, 2014, Pragua 2014 pages 51-61 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2014
Ինտելեկտը և սեռային ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները ավագ դեռահասության տարիքում: Интеллект и особенности полового самосознания в старшем подростковом возрасте. Universum: Психология и образование : электрон. научн. журн. 2014. № 7(7). /լեզուն՝ ռուսերեն/
2013
Հակոբյան Մ.Ի. Գործնական պարապմունքները որպես շարունակական պրակտիկայի ելակետային փուլ. մեթոդական մի քանի հարցեր կրթական արդի մոտեցումների ենթատեքստում: Անընդհատ/շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.-Եր.:Մանկավարժ, 2013.- 588 էջ, Էջ 116-125 /լեզուն՝ հայերեն/
2012
Դեռահասության տարիքում սեռային ինքնագիտակցության ձևավորման հիմնահարցի շուրջ: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90- ամյակին նվիրված “Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար: Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2012թ. դեկտեմբերի 14) Եր., “Մանկավարժ” 2013 492 էջ, էջեր՝ 135-138 /լեզուն՝ հայերեն/
2011
Ինտելեկտը և մարմնի պատկերը ավագ դեռահասության տարիքում: «Личность, общество, государство, право. Проблемы соотношения и взаимодействия: материалы международной научно-практической конференции 15-16 отября 2011 года. – Пенза – Сургут – Прага: Научно-издательский центр “Социосфера”, 2011. стр. 14-23 /լեզուն՝ ռուսերեն/
2011
Հակոբյան Մ. Ի. Ավագ դեռահասների ինքնագիտակցության որոշ առանձնահատկություններ: Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Եր. – Էդիտ Պրինտ., հրատ., 2011 թ. – էջ 83-85 /լեզուն՝ հայերեն/
2011
Հակոբյան Մ. Ի. Ինքնագիտակցություն հասկացության հոգեբանական բնութագիրը, դրա ուսումնասիրության հիմնական չափորոշիչները: Ակունք. Գիտական հոդվածների ժողովածու. – Եր.: հրատ., 2011 թ. էջ 106 – 113 /լեզուն՝ հայերեն/
2009
Ինքնագիտակցության զարգացած ընդունակությունը որպես անձի հոգեկան առողջության և հասունության չափորոշիչ: «Կանթեղ» գիտ. հոդվ. ժողովածու թիվ 3(40), Ե., «Ասողիկ», 2009, էջեր 201-205
2007
Հակոբյան, Մանե (2007) Մտորումներ ինքնաիմացության մեթոդաբանության շուրջ: Ինքնագիտակցությունը որպես ինքնաիմացության համակարգի առանցքային գործընթաց. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 192-202
2005
Ինքնագիտակցության գործընթացի առանձնա¬հատ¬կությունների և Ես կոնցեպցիայի ուսումնա-սիրության մեթոդիկա: «Կանթեղ» գիտական հոդված¬նե¬¬րի ժողո¬¬վա¬ծու թիվ 2(23), Ե., «Ասողիկ», 2005, էջեր 177-184

Կոնֆերանսներ

2014
«Հայկական ցեղասպանություն․ Տրանսմիսիա և անցումնային գործընթացները հարյուր տարի անց» խորագրով միջազգային երրորդ հոգեվերլուծական գիտաժողովը Հայաստանում, Հայաստանում հոգեվերլուծության զարգացման ֆրանս-հայկական ասոցիացիա, Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա
2014
«Միավորենք մեր ջանքերը. նորածինների, վաղ մանկական տարիքի երեխաների և դեռահասների մարմնական և հոգեկան խնամք» խորագրով երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջությանը նվիրված գիտաժողով, Արաբկիր բժշկական կենտրոն, Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա, Ժնևի համալսարանական հիվանդանոց՝ երեխաների և դեռահասների բաժանմունք /10 ժամ/
2011
«Հոգեկան կյանքի անակնկալները, անհատը և նրա ընտանիքը» խորագրով միջազգային երկրորդ հոգեվերլուծական գիտաժողովը Հայաստանում, Հայաստանում հոգեվերլուծության զարգացման ֆրանս-հայկական ասոցիացիա, Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա
2011
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
2008
«Տրավմատիզմ, հիշողություն և մշակույթ» խորագրով միջազգային առաջին հոգեվերլուծական գիտաժողովը Հայաստանում, Հայաստանում հոգեվերլուծության զարգացման ֆրանս-հայկական ասոցիացիա, Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա

Գիտական աշխատանքներ

 
Ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Ավագ դեռահասների մտածողությամբ պայմանավորված ինքնագիտակցության դրսևորման առանձնահատկությունները» թեմայով
 
Հեղինակ է 21 հրապարակված գիտական հոդվածների, այդ թվում՝ մեկ գրքույկի