ՀՈԳԵԲԱՆ ONLINE

Լիլիթ Մնացականյան

ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՀՈԳԵԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

ապաստանի հայցման պայմաններում

  • Ի՞նչ ապրումներ ունի արտագաղթող անձը ․․․
  • ի՞ նչ պայմաններում է նա հայտնվում ․․․
  • Ի՞նչ մարտահրավերներ է կյանքը նրան առաջադրում ․․․
  • Ինչպե՞ս է նա կարողանում հաղթահարել այդ դժվար փորձառությունը և փորձել կառուցել նոր կյանք նոր երկրում

Հոգեբան Լիլիթ Մնացականյանի ի հեղինակած գրքում հեղինակը հետազոտել այս հարցերը իրական արտագաղթողների կյանքի պատմությունների և ապրումների հոգեբանական հետազոտության միջոցով։

Գիրք, որը կպատմի Ձեզ արտագաղթող մարդկանց ապրումների, կյանքի պատմության, հարմարման մարտահրավերների և փորձությունների հաղթահարման մ մասին

Արժեքը՝ 7000 դր․

Գիրքը ձեռք բելելու համար զանգահարել  +374 77 798 758 

Գիքը հե­ղի­նա­կի՝ «­Ար­տա­գաղ­թի ­հո­գե­կան­ փոր­ձա­ռու­թյան­ տրավ­մա­տիկ­ նե­րու­ժը ­և տո­կու­նու­թյան­ մշա­կու­թային­ գոր­ծոն­նե­րը ­ա­պաս­տան­ հայ­ցող­ հայե­րի­ մոտ» վեր­նագ­րով ­դոկ­տո­րա­կան ա­տե­նա­խո­սու­թյան ­ֆրան­սե­րեն ­տեքս­տի ­հայե­րեն ­թարգ­մա­նու­թյունն ­է՝ ­ո­րո­շա­կի ­փո­փո­խու­թյուն­նե­րով,­ կր­ճա­տում­նե­րով ­եւ­ հար­մա­րե­ցում­նե­րով։

Ա­տե­նա­խո­սու­թյու­նը ­պաշտ­պան­վել­ է ­2019թ., ­Լի­ո­նի ­Լյու­մի­եր­ հա­մալ­սա­րա­նի­ Հո­գե­բա­նու­թյան­ ի­նս­տի­տու­տում։­

Աշ­խա­տան­քը­ ա­ռա­ջար­կում ­է­ ա­պաս­տա­նի ­հայ­ցով­ ու­ղեկց­վող­ միգ­րա­ցի­այի ­հո­գե­բա­նա­կան­ կող­մե­րի­ վե­րա­բե­րյալ­ տար­բեր­ դրույթ­ներ՝­ հիմն­վե­լով­ ա­պաս­տան­ հայ­ցող տա­սը հայե­րի ­միգ­րա­ցի­այի­ պատ­մու­թյան,­ նրանց­ հո­գե­կան­ կյան­քի ­խոր­քային­ հո­գե­բա­նա­կան­ վեր­լու­ծու­թյան­ վրա։­ 

Գիր­քը­ կա­րող­ է­ հե­տաքրք­րել­ միգ­րա­ցի­այի­ ի­րա­վի­ճա­կի­ հո­գե­բա­նա­կան­ կող­մե­րով ­հե­տաքրքր­ված­ ըն­թեր­ցող­նե­րի­ լայն ­շր­ջա­նա­կի։­
Իր­ ա­կա­դե­մի­ա­կան ­կա­ռուց­ված­քով,­ տե­սա­կան­ եւ­ էմ­պի­րիկ­ բո­վան­դա­կու­թյամբ՝­ աշ­խա­տան­քը­ կա­րող­ է ­հե­տաքր­քիր­ եւ ­օգ­տա­կար­ լի­նել­ նաեւ­ ո­րա­կա­կան­ հե­տա­զո­տու­թյուն ­ի­րա­կա­նաց­նող ­հո­գե­բան-հե­տա­զո­տող­նե­րի,­ հո­գե­բա­նու­թյան­ աս­պի­րանտ­նե­րի,  պրակ­տիկ­ հո­գե­բան­նե­րի, ու­սա­նող­նե­րի,­ ի­նչ­պես ­նաեւ հու­մա­նի­տար­ եւ ­հա­սա­րա­կա­-
կան ­ո­լոր­տի­ այլ ­մաս­նա­գետ­նե­րի հա­մար։

 

Լիլիթ Մնացականյանը

 կլինիկական հոգեբանության դոկտոր է, Լիոնի Լյումիեր համալսարանի Կլինիկական հոգեբանության և հոգեախտաբանության հետազոտական կենտրոնի հետազոտող, Լոզանի համալսարանի Ներսուբյեկտային և միջսուբյեկտային դինամիկաների հոգեբանության հետազոտական լաբորատորիայի անդամ